ဥမၼာဒႏၲီတန္ဖိုးနၫ္းအိမ္ရာ ေရာင္းခ်ျခင္း

ယခုအခါ ထပ္မံ၍ တိုက္အမွတ္(၆),(၂၁),(၂၂) တို႔မွ တိုက္ခန္းမ်ားအားေ ရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ေျမညီထပ္၊ ပထမထပ္၊ ဒုတိယထပ္၊ တတိယထပ္၊ စတုတၳထပ္ တို႔မွ တိုက္ခန္းမ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ = ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကားေရးမႉးရံုး၊ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာ၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ☎️ ၀၄၂ - ၂၃၇၇၄ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္းဆက္သြယ္စံုစမ္း ႏိုင္ပါသည္။