ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဘားအံၿမဳိ႕အဝင္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ကန္သာယာ ေရေပၚStage တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၆-၉-၂၀၁၇)

 


သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ - ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး (၁၇-၉-၂၀၁၇)

 


Page 6 of 21

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း