ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမဳိ႕နယ္၊ ကုန္းႀကီး - ဥယ်ာဥ္မွဴးလမ္းအား ေငြၾကယ္မင္း ကုမၸဏီ က ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို DRRD QC အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးကာ လိုက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းဒီဇိုင္းပိုင္းမ်ား၊ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၁-၂၀၁၈)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်ိဳးေက်ာ္လင္း ကုမၸဏီ မွ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ (၁၀) ေပအက်ယ္ နန္ခၽြန္ - စိုင္တေမာ့ ကတၱရာလမ္း အား DRRD QC အဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးကာ CBR အတြက္အၾကံေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ေစရန္၊ ေက်ာက္အရြယ္အစားမ်ား၊ Design ရည္ရြယ္ ဆိုလိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ (၂၅-၁-၂၀၁၈)


Page 8 of 37

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္