၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား အေရအတြက္ ကန္႔သတ္၍ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုသည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း (၂၀-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ -

ေၾကာ္ျငာအရြယ္အစား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာျပည့္နွင့္ မ်က္ႏွာတဝက္ ေရာင္စံုေၾကာ္ျငာသာ ထည့္သြင္းပါမည္။
(ခ) ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္)၊ ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္) အတြင္း စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာခႏႈန္းထား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာဖံုးေက်ာကပ္ (မ်က္နွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ခ) အတြင္း (မ်က္ႏွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ဂ) စာမ်က္နွာတဝက္ (၁.၈)သိန္း

ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ဒီဇိုင္းအၿပီးအစီး (Soft Copy)ပါ ေပးပို႔ရပါမည္။

ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္လိပ္စာ
---------------------------------
ေအာင္ျမင္(အလွဆင္သူ) [စာတည္းအဖြဲ႔ဝင္]
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအယ္ဒီတာ
အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)
ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕
၀၁-၃၇၅၉၇၃
Email : ahlasinthujournal@gmail.com

(သိန္းေအာင္)
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္(ၿမဳိ႕ျပ)
ဥကၠဌ - စာမူရရွိေရးနွင့္ ပံုႏွိပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ


ဂ်ဳိင္း(ေကာ့ကရိတ္) တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ JICA အဖြဲ႔၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမာ်း၏ Stakeholder Meeting (၂၉-၈-၂၀၁၇၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


Page 8 of 21

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း