ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အဆင္ျမင့္(၆)ထပ္တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို ့လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအထူးအဖြဲ႔(၂) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၁၉-၈-၂၀၁၇)


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆး႐ုံႀကီး တိုးခ်ဲ႔ပင္မေဆာင္ (၄)ထပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)


Page 9 of 21

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း