ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝနိႀကီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္ တို႔သည္ ၁၂- ၁၀-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ေက်းလတ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား လိုက္လ်က္ ကေလး - ဖလမ္း - ဟားခါးလမ္း (ကေလး - သိုင္းငင္းအပိုင္း)၊ သိုင္းငင္း - တီးတိန္လမ္းႏွင့္ တီးတိန္ - တြန္းဇံ - က်ီခါးလမ္းတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔စစ္ေဆးရာတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး မိုးေရတိုက္စား၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ လမ္းတိုးတက္ျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တီးတိန္ - က်ီခါးလမ္း ၉၀ ကီလိုမီတာမွ ဇမ္ပီးေက်းရြာသုိ႔ ေက်ာက္ခင္းလမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ညိွႏႈိင္းေပးခဲ့ပါသည္။

 


မိုးေမာက္ မွ လြယ္ဂ်ယ္ ထိ (၄၇)မိုင္ (၄)ဖာလံု ရွည္လ်ားၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ အစိုးရအကူအညီ ေျပာင္းဖူးေစ့ေက်ာက္စီနည္းျဖင့္ လမ္းေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ (၂၀၀၅)ခုနွစ္တြင္ လုပ္ငန္း စတင္ခဲ ့ျပီး (၂၀၀၈)ခုနွစ္ခန္႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ကာ ယခုအခါ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ (၇-၁၀-၂၀၁၇)

 


Page 2 of 21

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း