ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၁၀-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ညႊန္/မွဴး ဦးသက္ႏိုင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူ မႏၲေလးျမိဳ႔၊ ေအာင္ေျမမႏၲလာ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႔ (၁၆)က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ထားဝယ္ နညး္ပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္ (၂)ထပ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္ ။ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)


Page 21 of 48