ဓါတ္ပံုသတင္း

ကရင္ျပည္နယ္ေန႕အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ျခင္း


ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း