ဘုရားႀကီး - ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ထားဝယ္ - ေကာ့ေသာင္းလမ္း (ထားဝယ္ - မလြဲေတာင္ အပိုင္း) မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳလမ္းသား ျပတ္က်သြားသည့္ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီေဘလီသံေဘာင္တံတားအား 
(၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္စီးကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခုအခါ အဆိုပါေဘလီတံတားကို Strengthening ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍  Load Test ျပဳလုပ္ၿပီး (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္(၀၉:၄၅)အခ်ိန္မွစတင္၍ (ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) အထိ ကားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


ျပည္- ေပါက္ေခါင္း- အုတ္တြင္း လမ္း မိုင္တိုင္ (၃၈/၁-၂)ၾကား အရွည္(၁၉၀ ေပ)ရွိ ေညာင္ဝန္းတံတား သည္ (၃၁-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၃:၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၍ ေတာင္က်ေရမ်ား ႐ုတ္တရက္က်လာၿပီး ေမ်ာပါတိုက္ခ်မႈေၾကာင့္ ျပဳတ္က်သြားခဲ့ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာန အဖြဲ႔မ်ားက အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၇:၃၀)အခ်ိန္တြင္  တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီး၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ကရင္ျပည္နယ္တြင္ (၂၉-၈-၂၀၁၉) ရက္ေန႔က မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေကာ့က်ိဳက္-ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) ေပၚ (27.5-28.5)km အတြင္း႐ွိ တံတားအမွတ္ (၂/၁၈) (၂၀) ေပ ကြန္ကရစ္တံတားသည္ အုတ္စီကမ္းကပ္ခံုကြဲအက္ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ (၄၀) ေပ D/S ေဘလီတံတားအားျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ (၃၀-၈-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

အလားတူ အဆိုပါလမ္းေပၚ (19.0-19.5) ကီလိုမီတာအတြင္း႐ွိ တံတားအမွတ္ (၂/၁၂) (၄၀) ေပ သံကူကြန္ကရစ္တံတားသည္ (၁-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းကပ္ခံုကြဲအက္ပ်က္စီးသြားပါသျဖင့္ (၆၀) ေပ D/S ေဘလီတံတားအားျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ (၂-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (၃၁-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း-အုတ္တြင္း-ေတာင္ငူလမ္းေပၚ႐ွိ မိုင္တိုင္ (၁/၃၉) (၁၉၀) ေပ တံတားသည္ ေရစီးႏွင့္အတု ေမ်ာပါပ်က္စီးခဲ့ပါသည္၊ ယခုအခါ ထိုတံတားေနရာတြင္ (၂၁၀)ေပအ႐ွည္ ေဘလီတံတားအား ယေန႔မွစ၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္႐ွိၿပီး (၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


မလြဲေတာင္ အပိုင္း ေရး - ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္း မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီ ေဘလီသံေဘာင္တံတားတြင္ (၁၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္စီးကားမ်ားႏွင့္ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၂၄ တန္)အား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အဆိုပါေဘလီတံတားကို Strengthening ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ Load Test ျပဳလုပ္ၿပီး (၇-၉-၂၀၁၉)ရက္ စေနေန႔ နံနက္ပိုင္းမွ စ၍

(ယာဥ္+ကုန္ = ၄၈ တန္) အထိ ကားႀကီးမ်ားအား ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၁/၇-၁၂/၀)ရွိ ေပ(၄၀)တံတား ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲၿပီး ျကမ္းခင္းမ်ား ျကံ့ခိုင္မႈအားနည္းေသာ အဆိုပါတံတားအစား ေပ(၆၀)ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ယေန႔ နံနက္ (၀၆း၀၀)နာရီမွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ညေန (၀၆း၀၀ ) နာရီတြင္ တည္ေဆာက္ ျပီးစီၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား (အတက္/အဆင္း)အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ လမ္းအူေၾကာင္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္) (၂-၉-၂၀၁၉)


ေရး - ထားဝယ္ - ျမိတ္ လမ္း မလြဲေတာင္ အပိုင္း မိုင္တိုင္(၈၀/၂) ေတာင္ၿပိဳသည့္ ေနရာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ယာယီ ေဘလီတံတား အား လက္႐ွိ (၂၄)တန္မွ (၄၈)တန္ထိ ခံႏိုင္ရည္႐ွိေအာင္ တံတားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(၄) က မြမ္းမံျခင္း (Strengthening) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၁/၇ - ၁၂/၀)ရွိ အရွည္ (၄၀ ေပ) တံတား ဇာသျပင္ ဘက္အျခမ္း ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲၿပီး ၾကမ္းခင္းၾကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းလာပါသျဖင့္ အဆိုပါ တံတား ေနရာတြင္ အရွည္ (၆၀ ေပ) ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္၍ အဆိုပါ လမ္းပိုင္းအား (၂-၉-၂၀၁၉)ရက္ တနလၤာေန႔ နံနက္ (၆)နာရီမွ ည (၁၂)နာရီအထိ ေခတၱ ပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။ လမ္းပိုင္း ေခတၱ ပိတ္ထားစဥ္ကာလအတြင္း ယာဥ္ႀကီးမ်ား (အတက္/အဆင္း)အေနျဖင့္ သံလြင္တံတား - ေကာ့က်ိဳက္ - ေနာင္လံုေတာင္ၾကား - အိႏၵဳ လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ သြားလာႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ ယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ ေနာင္လံု - အိႏၵဳ လမ္းပိုင္းရွိ ျမျပည္တံတား ေပၚတြင္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ျဖည္းညင္းစြာ ျဖတ္သန္းေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


(၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀:၃၀)အခ်ိန္တြင္ ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း)ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု နိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီသံေဘာင္တံတား အစားထိုး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ (၃၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ ည(၂၂:၃၀)အခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးျပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေျမပံု ေဖာ္ျပပါ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။ (လမ္းဦးစီးဌာန ၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ေကာ့က်ိဳက္ - ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၇/၅ - ၁၇/၆) ရွိ အရွည္ (၂၀)ေပ တံတားမွာ ကမ္းကပ္ခံု အက္ကြဲနိမ့္က်သြားပါသျဖင့္ (ယာဥ္+ကုန္ = ၃၆ တန္)အထက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ရန္ အရွည္ (၄၀)ေပ ေဘလီတံတားထိုးျခင္းအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။


Page 5 of 32

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း